Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tin Pháp Lý

Trích dẫn 1 số nội dung trong thông tư liên tịch số:...

Trích dẫn 1 số nội dung trong thông tư liên tịch số: 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/03/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 92 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA

Công văn 3425 hướng dẫn TT 36/TT-BTNMT

Hướng dẫn tạm thời một số nội dung về hệ số điều chỉnh giá đất trong các dự án bồi thường khi thực hiện Thông tư 36/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Luật Kinh doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13

Luật Kinh doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13

LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 45/2013/QH13

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người

Công văn 4815/UBND-ĐTMT về giá đất nông nghiệp để tính bồi thường và nguyên tắc ...

Công văn 4815/UBND-ĐTMT về giá đất nông nghiệp để tính bồi thường và nguyên tắc xác định giá đất ở trung bình khu vực tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011.

Số: 89/2013/NĐ-CP, QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ VỀ THẨM...

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị

Quyết định 61/2012/QĐ-UBND và bảng giá đất Tp.Hồ Chí Minh năm 2013

Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

THỦ TỤC VỀ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ

THỦ TỤC VỀ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT TỪ THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QĐ56 - UBND về việc nộp tiền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT TỪ THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT

* Quyết định 35 /2010/QĐ-UBND (06/06/2013)
* Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND (06/06/2013)
* Nghị định 153/2007/NĐ-CP (06/06/2013)
* Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 (27/05/2013)
* Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁ (27/05/2013)
* Nghị định số 52/2008/NĐ-CP (05/03/2013)
* Nghị định số 170/2003/NĐ-CP (26/02/2013)
* QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung (27/12/2012)
* QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung (27/12/2012)
* QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA ... (27/12/2012)
Xem Tiếp