Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tin Pháp Lý

Thông tư số 25/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 323/2016/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP về định giá tài sản...

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2018/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG

NGHỊ ĐỊNH 62/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

NGHỊ ĐỊNH 62/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông tư 10/2019/TT-BTC xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Nghị định 30/2018/NĐ-CP về thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Bộ tài chính ban hành Thông tư 28/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ...

Bộ tài chính ban hành Thông tư 28/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐINH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng ...

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sửa đổi 8 nhóm chính sách về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sửa đổi, bổ sung 8 nhóm chính sách lớn liên quan đến việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; quản lý, sử dụng đất của các dự án bất động sản...

* Thủ tướng ban hành Chỉ thị về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (29/08/2019)
* Khẩn trương hoàn thiện đề án kiểm kê đất đai năm 2019 (27/08/2019)
* Xây dựng Bảng giá đất năm 2020 theo quy tắc như các năm trước (26/08/2019)
* Lùi thời gian trình việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai (24/08/2019)
* Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (23/08/2019)
* Kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (22/08/2019)
* Ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 (21/08/2019)
* 4 trường hợp mua bán đất đai không công chứng được cấp Sổ đỏ (19/08/2019)
* Hướng dẫn thủ tục xin thông tin đất đai (16/08/2019)
* Điều kiện nào sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất? (15/08/2019)
Xem Tiếp