Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tin Pháp Lý

Luật Giá số 11/2012/QH13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giá.

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 13 THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 (Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 10

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 09

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 8

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 8 (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 07

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 06

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - TIỀU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 05

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIỀU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính)

* HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04 (11/10/2019)
* HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 03 (11/10/2019)
* HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 02 (11/10/2019)
* HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 (11/10/2019)
* Kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép,... (09/10/2019)
* Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại một số dự án tại TP.HCM (04/10/2019)
* Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường, hỗ trợ trong một số dự án trên địa bàn TP (01/10/2019)
* THÔNG TƯ 126/2015/TT-BTC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 08, 09 VÀ 10 (30/09/2019)
* THÔNG TƯ 28/2015/TT-BTC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 05, 06 VÀ 07 (27/09/2019)
* Thông tư 158/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01, 02, 03 và 04 (26/09/2019)
Xem Tiếp