Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tin Pháp Lý

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của...

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nghị Ðịnh về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản...

Nghị Ðịnh về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm...

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá

NGHỊ ĐỊNH Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

NGHỊ ĐỊNH Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 197/2004/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định...

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm...

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về thu tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về thu tiền sử dụng đất ___ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA...

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2007/NĐ-CP NGÀY 27/7/2007 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16 ...

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

* THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương... (18/12/2012)
* NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (18/12/2012)
* THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004... (18/12/2012)
* NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và... (18/12/2012)
* Chuyển đổi đất vườn thành đất ở? (15/12/2012)
* NGHỊ ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ (14/12/2012)
* PHÁP LỆNH GIÁ (14/12/2012)
* Trẻ em được quyền có sổ đỏ (23/08/2012)
* Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND Quy định về hạn mức giao đất ở mới (13/08/2012)
* Quyết định 26/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2007/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy ... (11/08/2012)
Quay Lại  Xem Tiếp