Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tin Pháp Lý

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Những hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc danh mục nhà nước quy định do lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

Ngày 25-12-2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Văn bản gồm 27 điều, quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; danh mục tài

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của...

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nghị Ðịnh về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản...

Nghị Ðịnh về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm...

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá

NGHỊ ĐỊNH Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

NGHỊ ĐỊNH Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Số: 197/2004/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu... (25/12/2012)
* THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về ... (18/12/2012)
* NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về thu tiền sử dụng đất (18/12/2012)
* THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHƯƠNG... (18/12/2012)
* NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004... (18/12/2012)
* THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương... (18/12/2012)
* NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (18/12/2012)
* THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004... (18/12/2012)
* NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và... (18/12/2012)
* Chuyển đổi đất vườn thành đất ở? (15/12/2012)
Quay Lại  Xem Tiếp