Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Phiếu Yêu Cầu Thẩm Định

Số: ...../16/PYC-TĐG

PHIẾU YÊU CẦU THẨM ĐỊNH

REQUESTED EVALUATION FORM

Kínhgửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẦU TƯ KD BĐS THỊNH VƯỢNG

D0.01 Dự án khu Cao ốc Hưng Phát, số 928 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (08) 66 78 28 11   - Fax: (84.8) 38 72 70 46

 

Cơ quan yêu cầu (Applicant):............................................................................................................

Địa chỉ/ (Address): ............................................................................................................................

Số điện thoại (Tel number):...............................................................................................................

Tài khoản số (Bank account No): ………..…Tại ngân hàng (at the bank): ........................................

Tài sản thẩm định (The evaluated asset):...........................................................................................

Số lượng/Khối lượng yêu cầu thẩm định (Quantity of asset):..............................................................

Tình trạng (The condition):................................................................................................................

Mục đích yêu cầu thẩm định (Purpose of the evaluation): .................................................................

Hạng mục yêu cầu thẩm định (Requeted scope of the evaluation):.....................................................  

Ngày yêu cầu cấp chứng thư (Requested date for issuing certificate):...............................................

Ngày giờ, địa điểm hẹn thẩm định (Place and time for inspection):....................................................              

Tên người liên hệ (Person to contact):…………………………Điện thoại (Tel): ..............................

Giấy tờ kèm theo (Necessary documents to be available):………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Phí dịch vụ thẩm định giá (Valuation service fees):.......................................................................

Số bản chứng thư yêu cầu cấp:             Tiếng Việt (In Vietnamese):…………………Bản/(Copies)

(Copies of certificate requested)         Tiếng Anh (In English):……………………..Bản/(Copies)

Chúng tôi cam kết sẽ thanh toán đầy đủ phí thẩm định sau khi nhận được chứng thư.

We’re committed fully payment to the valuation fee after receiving the certificate.

Tp.HCM, ngày….tháng….năm…..

KÝ CHẤP THUẬN YÊU CẦU                                                          CƠ QUAN YÊU CẦU

Signature of approval                                                                         Applicant’s signature

 

 

 

 





Ý kiến của bạn


No data to display
* QUYẾT ĐỊNH Số: 12/2008/QĐ-UBND
* Một số hình ảnh BĐS tiêu biểu đã thực hiện
* Hồ Sơ pháp Lý trong thẩm định giá Bất động sản
* Giới thiệu về Thẩm định giá Bất động sản