Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Giới thiệu về thẩm định máy móc thiết bị
  Khái niệm về thẩm định giá động sản

               Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định: “Thẩm


định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường  tại một thời điểm


nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế”.


            Động sản được hiểu là những tài sản không phải là bất động sản Như vậy, thẩm định giá máy móc


thiết bị, hàng hoá (gọi chung là động sản) trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng


khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Thẩm định giá động sản là sự


ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản


cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường


nhất định với những phương pháp phù hợp.


Thị trường động sản và thẩm định giá động sản

           Cũng như thị trường bất động sản thị trường máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, thiết


 bị, vật


tư, hàng hoá gọi chung là thị trường động sản là “nơi” diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho


thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan như trung gian, môi giới, tư vấn... liên quan đến động sản giữa các


chủ thể tham gia vào thị trường.


              Giá cả động sản phụ thuộc phần lớn vào quan hệ cung - cầu trên thị trường. Theo tiêu chuẩn thẩm định

 giá số 01 ban hành theo quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính thì: giá thị 

trường của động sản là mức giá ước tính đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá giữa

 một bên là người sẵn sàng mua và một bên là người sẵn sàng  bán trong một giao dịch khách quan và độc 


lập trong điều kiện thương mại bình thường.


Tuy nhiên, giá cả của động sản còn bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố mất cân bằng của


thị trường do nhiều nguyên nhân không tính trước được như tính độc quyền, tính đầu cơ, các nhân tố cạnh


tranh không lành mạnh ... có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của chính sách Nhà nước như điều chỉnh


về chính sách thuế, hạn mức nhập khẩu …

Mục đích thẩm định giá nhà xưởng, máy móc, thiết bị: 

   Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

   Bảo hiểm và bồi thường tài sản


   Phục vụ thuê tài chính


   Thanh lý.


   Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.


   Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.


   Đền bù giải toả.


   Xác định giá trị đầu tư.


   Các mục đích khác


 

   Ý kiến của bạn


* Hồ sơ pháp lý yêu cầu khi thẩm định máy móc thiết bị
No data to display