Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 CTY THỊNH VƯỢNG theo Thông báo số 1240/TB-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài Chính

Thông báo số 1240/TB-BTC ngày 31/12/2019 về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá