Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  

 
Quyết định 61/2012/QĐ-UBND và bảng giá đất Tp.Hồ Chí Minh năm 2013

Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013